Първо издание на конкурса /25-27.11.2011/

Изключителният германски талант Щефан Тарара спечели безапелационно Първото издание на международния конкурс за цигулари „Васко Абаджиев”.
25-годишният изпълнител от Хайделберг впечатли първо журито, а след това и публиката

на гала-концерта в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”, с който събитието бе закрито в неделя вечерта. То беше организирано от Клуб ЮНЕСКО „Леонардо да Винчи” София, под почетния патронаж на министъра на културата Вежди Рашидов и с финансовата подкрепа на Министерство на културата, както и под патронажа на почетния консул на България за Пиемонте и Вал Д Аоста Джани Сторнелло.„Уникредит Булбанк” осигури наградния фонд в размер на 3300 евро.

„Щефан спокойно може да се мери с легендарния Васко Абаджиев, а дори го надминава в уменията си”, похвали победителя проф. Недялчо Тодоров, един от членовете на международното жури.

Тарара, който изнася първия си концерт едвана 4 г., получи първа награда в размер на 1500 евро и статуетка, изработена от художника Петър Савов. Интересна при Щефан е българската връзка – неговата приятелка е пианистката ни Лора Въкова, която му акомпанираше в течение на конкурса. В момента Щефан, който свири на цигулка Жан Батист Вийом (Париж, 1860), следва в класа на проф. Захар Нухимович Брон в цюрихската академия.

Втората награда бе присъдена на 21-годишната корейка Данби Ум, студентка в университета в Тел Авив. Тя за първи път хваща цигулката едва на 2 г. и половина, а на 10 е приета в института по музика „Къртис” във Филаделфия.

Журито реши на трето място да бъдат класирани четирима – 15-годишната надежда на Испания Елина Рубио Пенчева, чиято майка е българка, Йонел Манчу (Молдова), Балинт Крупа (Унг) и Зорница Иларионова(България).

Председателят на журито проф. Ангел Станков и президентът на клуб ЮНЕСКО „Леонардо да Винчи” Жанет Борлакова обявиха, че след успешното първо издание, вече започват подготовка за второто, планирано за след 2 г. Целта на начинанието е възраждането на националната и международна памет за големия цигулар Васко Абаджиев (1926-1978) и е във връзка с официално подкрепената от Министерство на културата идея на Клуб ЮНЕСКО „Леонардо да Винчи“ 2011-а да бъде обявена за година на Васко Абаджиев послучай 85 г. от рождението му.

 

Този проект се осъществи с финансовата подкрепа на Министерство на културата на Република България и Уникредит Булбанк

29

German talent won the First Violinists Competition „Vasco Abadjiev“

 

Exceptional German talent Stefan Tarara categorically won first edition of the International Violinist Competition „Vasco Abadjiev.“

25-year-old artist from Heidelberg impress the jury first, and then the audience at the gala concert at the National Music Academy „Prof. Pancho Vladigerov „event which was closed on Sunday evening. It was organized by UNESCO Club „Leonardo da Vinci“ Sofia under the patronage of the Minister of Culture Vezhdi Rashidov and with financial support of Ministry of Culture and under the patronage of the Honorary Consul of Bulgaria in Piedmont and Valle D Aosta Gianni Stornello. „Unicredit Bulbank“ provided prize money amounting to € 3,300.

„Stefan could easily compete with the legendary Vasco Abadjiev, and even surpasses him in skills,“ praised the winner Prof. Nedyalcho Todorov, one of the members of the international jury.

Tarara, which performed its first gig only 4 years old, received the first prize of 1,500 euros and a statuette made by artist Peter Savov. Stefan has an interesting “Bulgarian connection” – his girlfriend is our pianist Lora Vakova who made the accompaniment over the competition. Currently Stefan, who plays the violin Jean Baptiste Viyom (Paris, 1860) is in the class of Prof. Zahar Nuhimovich Bron in Zurich Academy.

Second prize was awarded to 21-year Korean Danbi Um, a student at Tel Aviv University. She started with her first violin when she was 2,5 years only and by her 10th  was admitted to the Institute of Music „Curtis“ in Philadelphia.

The jury decided the third place to qualify four – 15-year-old hope of Spain Elina Pencheva Rubio, whose mother is Bulgarian, Manciu Ionel (Moldova), Balint Kruppa (Hungary) and Zornitsa Ilarionova (Bulgaria).

President of the Jury Professor Angel Stankov and the President of UNESCO Club „Leonardo da Vinci“ Janet Borlakova announced that following the successful first edition has already started preparations for the second edition planned in 2 years. The aim of the initiative is the revival of national and international memory of the great violinist Vasco Abadjiev (1926-1978) and it is in connection with officially supported by the Ministry of Culture idea of Club UNESCO „Leonardo da Vinci“  year 2011 to be declared the Year of Vasco Abadjiev  on the occasion of 85years of his birth.

6